Powiat bez przemocy

GRUPA SAMOPOMOCOWA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, że od listopada 2014r. rozpoczynają się spotkania  Grupy Samopomocowej Dla Kobiet, które doświadczyły przemocy ze strony  osób najbliższych.

Więcej…

 

Diagnoza osób zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie kętrzyńskim

Diagnoza osób zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie kętrzyńskim

 

Co to jest przemoc w rodzinie

Co to jest przemoc w rodzinie?

To jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym bądź psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Więcej…

 

Uwaga

Więcej…

 

Powiat bez Przemocy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” corocznie dofinansowuje różne działania mające na celu zapobieganie i pomoc osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie. W 2014r. MPiPS wyłoniło 94 jednostki, które otrzymały dofinansowanie do realizacji zadań związanych z przemocą w rodzinie. Wśród nich, na szóstym miejscu znalazł się powiat kętrzyński. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie jako podmiot realizujący zadanie otrzymało dotacje na projekt „Powiat bez Przemocy”. Celem głównym projektu jest podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego, osoby uwikłane w przemoc oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej…

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Galeria