Informacje

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Kętrzynie
ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn
Tel. 089 751 14 12

W Polsce od 1 września 1997 r. obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa, regulowane odrębnymi ustawami i prowadzone przez różne instytucje:

* orzecznictwo o niezdolności do pracy do celów rentowych - prowadzone przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

* orzecznictwo do celów pozarentowych - prowadzone przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Niepełnosprawność - oznacza trwałą lub okresową niezdolność od wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu
w szczególności powodująca niezdolność do prac. (Na podstawie art.2 ust.10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)

Podstawa prawna działania Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności


- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r.
w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia

Zakres działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka:
- na wniosek przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej
- na wniosek osoby zainteresowanej

Poza wnioskiem wymagane jest:

a) W orzecznictwie dzieci (za dziecko uznaje się osobę do 16 roku życia):
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowie wystawione przez lekarza, pod którego opieką lekarska znajduje się dziecko (ważne jest 30 dni od dnia jego wystawienia)
- informacja o zakresie opieki i pielęgnacji sprawowanej nad dzieckiem przez osobę ubiegającą się o zasiłek pielęgnacyjny, stały
- inne dokumenty medyczne (kserokopia) umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności ( np. karty wypisowe ze szpitala, wyniki badań specjalistycznych, audiogram, spirometria)
- w przypadku padaczki lub gdy wnioskodawca jest pod opieką psychiatry lub psychologa wymagana jest opinia psychologiczna
- w przypadku, gdy dziecko nie może się być na komisję wymagane jest aby lekarz prowadzący dodatkowo na oddzielnym druku wypisał zaświadczenie, w którym zaznacza, że dziecko nie może przybyć na komisję

b) W orzecznictwa dorosłych (za osobę dorosłą uznaje się osobę po 16 roku życia):
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowie wystawione przez lekarza, pod którego opieką lekarska znajduje się wnioskodawca (ważne jest 30 dni od dnia jego wystawienia)
- inne dokumenty medyczne (kserokopia) umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności (np. karty wypisowe ze szpitala, wyniki badań specjalistycznych)
- w przypadku padaczki lub gdy wnioskodawca jest pod opieką psychiatry lub psychologa wymagana jest opinia psychologiczna
- w przypadku, gdy osoba nie może się stawić na komisję wymagane jest dodatkowo na oddzielnym druku zaświadczenie lekarskie, że nie może osoba się stawić na komisję,
a ponadto wymagane jest aby pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej wypełnił specjalny druk "Sytuacja społeczną osoby starającej się o ustalenie stopnia niepełnosprawności"

Wymagane druki są do pobrania, jednak nie należy dokonywać w nich żadnych własnych zmian.

Wniosek, zaświadczenie lekarskie i dokumentacje medyczną należy składać
w Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kętrzynie ul. Daszyńskiego 30. W przypadku, gdy orzeczenie jest wydane na czas określony to druki należy składać nie wcześniej niż miesiąc przed upływem ważności tego orzeczenia.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenie o:

* Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli maja naruszoną sprawności fizyczna lub psychiczną
o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powody wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodująca konieczność zapewnienie im całkowitej opieki lub pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku

* Znacznym stopniu niepełnosprawności - zalicza się do niego osobę
z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienie ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji

* Umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - zalicza się do niego osobę
o naruszonej sprawności organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienie ról społecznych

* Lekkim stopniu niepełnosprawności - zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba
o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełna sprawnością psychiczna
i fizyczną lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Ponadto orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień (w przypadku osób posiadających już prawomocne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego przez inny organ np. ZUS)

ZALICZENIE DO STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MOŻE BYĆ ORZECZONE NA STAŁE LUB OKRESOWO.

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Galeria